Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Referat af menighedsrådsmøde den 16. januar 2019

 

Referat af menighedsrådsmøde

onsdag den 16 januar 2019 kl. 19.00 i præstegården.

 

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 

2.     Meddelelser fra formanden

Intet

 

3.     Meddelelser fra præsten

Bestille forsamlingshus i Landet til Palmesøndag fra kl. 12.00 til først på aftenen.

3. marts højtidelighed efter gudstjenesten kl. 11.00 i Landet kirke.

 

4.     Meddelelser fra kontaktpersonen

Takkemail fra Bodil. Omtale af annonce vedr. gravermedhjælper. Annoncen bringes på hjemmesiden, i Ugeavisen og på jobnet.

Ansættelse af Poul Rasmussen som barselsvikar for Martine.

Poul Rasmussen spørges om stempel.

 

5.     Meddelelser fra kirkeværgen

Igen indbrud i Bjerreby. Denne gang i graverhuset, hvor der blev stjålet diesel og benzin. Låsen er brudt op.

Vandlækage i Landet er stoppet. Claus spørges om ny vandledning. (Martine)

Stendiget skal laves færdigt i Bjerreby – Michael sætter det i gang.

 

6.     Hvad vil vi gøre for at sikre os mod indbrud?

Der er nu sat alarm op. Det skal undersøges hvordan og hvilket sikret skab der skal indkøbes og fastgøres. ( Johanne og Birgitte)

Lamper omkring kirkerne opsættes ( med sensorer)  Graverne undersøger sagen.

 

7.     Varmen i Bjerreby

Varmepumpe på syn. SEF spørges om den slags varme kan bruges i Bjerrebykirke. Søren Larsen 21158555 eller Søren Påske 21374147.

 

8.     Sognetur

Er nu planlagt af Karin, Johanne og Birgitte. Turen går til De japanske Haver.

 

9.     Studietur

Besluttes ved næste møde.

 

10.                   Flere mødedatoer.

tirsdag d. 19. februar, torsdag d. 21. marts (kun regnskab, mødepligt), tirsdag d. 2. april, onsdag d. 15. maj, mandag d. 17. juni.

 

 

Evt.

 

Referat af menighedsrådsmøde den 20. november 2018

Referat af menighedsrådsmøde

tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00 i præstegården.

 

1.     Godkendelse af dagsorden

godkendt

 

2.     Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om indbrud i Bjerreby kirke. Michael, Birgitte og Johanne undersøger anskaffelse af sikret skab til kirkesølv i begge kirker.

Michael undersøger opsætning af sensorlys ved begge kirker.

 

3.     Meddelelser fra præsten

Johanne orienterede kommende arrangementer i kirkerne .

Johanne fortalte om det nye afkalkningsanlæg i præstegården.

Birthe laver kaffe d. 6. dec. i Landet.

Michael og Hanne og graverne dækker bord i Bjerreby forsamlingshus onsdag d. 12. december kl. 8.00.

Karin laver kaffe d. 13. dec. til Lucia i Landet kl. 17.00

 

4.     Meddelelser fra kontaktpersonen

Igen i år julegaver til de ansatte.

 

5.     Meddelelser fra kirkeværgen

Intet

 

6.     Personalesag: Lukket punkt

 

 

7.     Valg af formand

Genvalg af Birgitte Monrad Møller

 

8.     Valg af næstformand

Genvalg af Birthe Østermark

 

9.     Valg af kasserer

Genvalg af Karin Hansen

 

10.                   Valg af kirkeværge

Genvalg af Michael Jensen.

 

11.                   Valg af sekretær

Genvalg Hanne Bak

Genvalg af underberettiget Karin Hansen

Genvalg af byggesagkyndig Kurt Larsen

 

12.                   Honorarer

Som hidtil

      13. Bevilling til sognekor.

Der bevilges 30.000 til forårets arbejde.

 

     14. Mødedatoer

                 16. januar, 19, februar samt 21. marts 2019

 

 

Evt.

Referat af menighedsrådsmødet den 24. Oktober 2018

Referat af menighedsrådsmøde

onsdag den 24. Oktober 2018 kl. 19.00 i præstegården.

afbud fra Michael Jensen

 

1.      Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

2.      Budget.

Budget godkendt.  Tidsstempel: 24-10-2018-20:29

3.      Meddelelse fra formanden.

Intet

4.      Meddelelse fra præsten.

Johanne informerede om øgede vikarudgifter.

Konfirmandkørsel med teletaxa er organiseret.

Rytmik fra 3 til 6 årige nedlægges.

Sognekoret er en succes. Bevillingen tages op på næste møde.

Nyt kirkeblad. Karin skriver om ændrede takster på kirkegården.

Alle Helgen kirkekaffe: Birgith laver kaffe i Bjerreby, Marie køber kager.

Karin laver kaffe i Landet og Martine køber kager.

Sct. Mortens børnegudstjeneste. Marie står for maden – der dækkes bord i forsamlingshuset kl. 11.00 af Hanne, Birthe, Johanne og Michael

5.      Præstegården – afkalkning af vandrør.

Johanne informerede om vandproblemerne i præstegården. Vandværket installerer et filter ved vandindløbet til opsamling af grus. Vi indgår en serviceordning mht. varmepumpen med TR VVS og energiteknik.

Karin tager kontakt til Ole Jørgensen med henblik på at få underskrevet tilladelse til nye vandboringer.

6.      Meddelelse fra kontaktperson.

Intet

7.      Meddelelse fra kirkeværgen.

Intet

8.      Evt.

Referat af menighedsrådsmødet den 13. september 2018

Referat af  menighedsrådsmøde

torsdag den 13. september 2018 kl. 19.00 i præstegården.

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2.     Meddelelser fra formanden

Information om landemode og stiftsmøde i Odense Domkirke d. 29. sept. Tilmeldte: Michael, Birthe, Johanne og Erik

Information om Birgittes ferie fra 1. okt. til 12 nov. og efterfølgende arbejdstider.

 

3.     Meddelelser fra præsten

Koret er en succes. Johanne holder provstikonvent d. 20 september.

Orientering om vandproblemer i præstegården (kalk). Kirkeværgen undersøger muligheden for at montere et afkalkningssystem.

 

4.     Meddelelser fra kontaktpersonen

Orientering.

 

5.     Meddelelser fra kirkeværgen

Orientering om problemer med fyret i Bjerreby kirke. Det overvejes at udskifte fyret med en varmepumpe.  Kirkeværgen tager kontakt til graver desangående.

Karin og Birthe tager kontakt til Selskabet for kirkelig Kunst ang. tæppet i  Landet kirke.

 

6.     Kirkegårdsplanen i Landet

Menighedsrådet ønsker at bevare kirkegårdens præg som dansk landsbykirkegård og derfor iværksættes kirkegårdsplanen ikke

 

Evt.

 

 

 

22. august kl. 19.00

Referat af menighedsrådsmøde

onsdag den 22. august 2018 kl. 19.00 i præstegården.

afbud fra Birgith Beck og Michael Jensen.

 

1.     Godkendelse af dagsorden

 Dagorden godkendt

 

2.     Kvartalsrapport

Kaj Aage gennemgik kvartalsrapporten, som blev godkendt.

 

3.     Meddelelser fra formanden

Sommermødet var en succes.

Sognekoret kom godt i gang.

 

4.     Meddelelser fra præsten

Der indkøbes ny lydmåtte til Landet kirke. ( fra Schmidts radio,Vissenbjerg.)

Vandhaner i præstegården er blevet ordnet.

Johanne Informerede om de forskellige aktiviteter.

 

5.     Meddelelser fra kontaktpersonen

Intet

 

6.     Meddelelser fra kirkeværgen

Punktet udgik.

 

7.     Kirkegang

Blev diskuteret.

 

8.     Sikring af gravsten

Graverne sørger for at sikre udsatte sten.

 

9.     Kirkegårdsplanen i Landet

Kirkegårdsplanen blev diskuteret.

 

10.                   Urner-Kirkegårdsvedtægten

Vi vedtager at urnerne, der nedsættes på kirkegårdene skal være biologisk nedbrydelige. Endvidere blev det vedtaget, at respektere gravfreden på den måde at urner og kister ikke må graves op.

 

Referat af menighedsrådsmøde

torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 i præstegården.

afbud fra Martine Møller (medarbejderrep.)

 

1.     Godkendelse af dagsorden

ad 1 godkendt

 

2.     Siden sidst

( Sogneudflugt)

ad. 2 Deltagere fra rådet Birgitte, Birgith, Birthe og Johanne

3.     Meddelelser fra formanden

      (Dato for prøverunde syn)

 ad 3. Johanne De Rycke ansættes i praktik på kirkegårdene i begyndelsen med 6 timer ugentligt i tre måneder.

Der låses igen op i Landet kirke og Landet kirkegårdstoiletter.

Prøvesyn: mandag d. 14. maj kl. 10.00 med start i Landet.

4.     Meddelelser fra præsten

ad 4 Forslag fra personalemøde. Organist og kirkesanger ønsker at starte et voksenkor i efteråret. Menighedsrådet er positivt stemt. Det aftales at man i første omgang bevilger 30.000 kr til igangsætning af projektet. Birgitte forhandler med initiativtagerne.

Forslag fra Bodil om Rytmik for 3 til 6 årige. Birgitte taler med Bodil om forslaget.

 

5.     Meddelelser fra kontaktpersonen

ad 5 . Intet

 

6.     Meddelelser fra kirkeværgen

ad 6. Der påtænkes et arrangement til februar i forbindelse med 75 års dagen for nedskydningen af de flyvere, der er begravet på Landet kirkegård.

 

7.     Sundhedsordning

ad 7. Michael melder personalet til den ordning, der gælder i arbejdstiden.

 

8.     Ladestandere til elcykler

ad 8. Menighedsrådet frabeder sig ladestandere ved kirkerne.

 

9.     Skal vi støtte Danske Sømands- og Udlandskirker, som provsten anbefaler

ad 9. Pastoratet støtter med 1000 kr. årligt.

 

           Evt.

Referat af menighedsrådsmøde

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i præstegården.

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden

an 1. dagsorden godkendt

 

2.     Vandboring

an 2. Ole Jørgensen fra Bjerreby vandværk gennemgik foreningens ønske om en ny vandboring på præstegårdsjorden. Sættes som punkt til beslutning på næste møde.

 

   3. Årsregnskab

   an 3 Kaj Aage gennemgik årsregnskab 2017. Bjerreby-Landet sogns        menighedsråd CVR nr. 16999415, regnskab 2017, afleveret d. 20/3 2018 kl. 20.14

 

4. Siden sidst

De hjemløse æbler

Landet kirke og toilet

an 4. Æbleforeningen undersøger fortsat de forskellige muligheder.

Vedr Landet kirke og toilet. Sagen er meldt til politiet og gerningsmændene er identificeret. Kirken er pt. åben fra 9.00 til 14.00 på graverens arbejdsdage

 

5. Meddelelser fra formanden

    an. 5 Intet

 

6. Meddelelser fra præsten

an. 6 Johanne giver besked om, hvor mange der spiser med.

Den nuværende ordning for konfirmationsforberedelsestiderne bibeholdes de næste to år.  

Salmesangsprojektet var vellykket.

Johanne undersøger evt. køb af salme CDer.

 

7. Meddelelser fra kontaktpersonen

    an 7 Birgitte er i gang med MUS og APV

 

8. Meddelelser fra kirkeværgen

    an 8 Der er faldet tagsten ned fra Bjerreby kirke. Der indhentes alternativt tilbud vedr. udluftning i Landet kirke og nedvaskning af alger.

 

9. Sundhedsordning

   an 9  Michael orienterede om sundhedsforsikringen . Det blev vedtaget at etablere en sundhedsforsikring hvis den kan holdes under 10.000 pro anno. Medarbejderne spørges, da de skal betale skat af en sådan forsikring.

 

     10. Hævekort

           an 10 Menighedsrådet beslutter at der skal etableres et hævekort til    menighedsrådets konto hvortil formand og valgt kasserer har adgang.

 

                                                                                                                                                                                                       

                                  

 

 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde

onsdag den 21. februar kl. 19.00 i præstegården

 

1.     Godkendelse af dagsorden

ad. 1 Dagsorden godkendt

 

2.     Siden sidst

(Reparation af vinduer i præstegården)            

ad 2. Vinduer i præstegården laves i næste uge.

arbejdstilsynet kommer snart på uanmeldt besøg.

 

3.     Meddelelser fra formanden

(Budgetsamråd 19. marts)

(Provstesyn)

        ad 3. Provstesyn torsdag d. 24. maj kl. 10.00 – Martine giver Lars og Kurt

        besked.

Menighedsrådsmøde mandag d. 18. juni kl. 10.00 med efterfølgende spisning.

Budgetsamråd d. 19. marts. Bigith, Birgitte og Karin deltager.

 

4.     Meddelelser fra præsten

( Palmesøndag)

        ad. 4 Karin bestiller Bjerreby Forsamlingshus palmesøndag 2019.

Frokosten d. 25. marts i år holdes i præstegården. Karin hyrer hjælp til frokosten. Graverne hjælper Johanne med at dække bord fredag d. 23. kl. 8.00.

Birthe og Karin køber øl, vand, juice, frugt, ost, laks, brød, kiks, æg smør, salat, frugtsalat, småkager, kaffe og te. Hanne køber leverpostej, bacon, spegepølse, hamburgerryg og rødbeder.

Koncerten 24. marts: Johanne bager pladepage, Karin laver kaffe.

26. marts konfirmandtur. Johanne og Birgitte deltager.

21. maj 2. pinsedag. Korafslutning i Landet Karin laver kaffe og Martine køber kage.

Kirkernes salmebøger bindes om.

 

5.     Meddelelser fra kontaktpersonen

ad. 5. Intet

 

6.     Meddelelser fra kirkeværgen 

ad. 6 Stenen på flyvergraven i Landet er blevet malet op. Kirkeværgen har taget kontakt til Den engelske Ambassade angående assistance vedr. renovering af propellen på Landet kirkegård.

 

7.     Sundhedsordning

ad. 7 Kirkeværgen orienterede om sundhedsordning for kirkens ansatte.

 

8.     Plantning af gamle æblesorter på jorden vest for præstegården

ad. 8 Menighedsrådet anbefaler udlejning af et stykke af præstegårdsjorden til æbleplantage – mulighederne undersøges.

 

Evt.

Intet.

 

          

 

 

 

 

cookie information