Torsdag den 10. september 2020

Referat af menighedsrådsmøde

torsdag den 10. september 2020 kl. 19.00 i præstegården.

1.     Dagsorden godkendt

 

2.     Meddelelser fra formanden

 

Regnskabsprotokollat tirsdag den 22. september kl. 19.00

 

3.     Meddelelser fra præsten

Nye konfirmander kan tilmelde sig ved høstgudstjenesten i Bjerreby den 20. september og i Landet den 27. september

I Landet hjælper Karin med at lave kaffe og te, i Bjerreby laver Johanne Sloth kaffe og te.

Marie og Martine sørger for kage og service.

Information om coronatiltag i forbindelse med kirkelige handlinger.

Personalet har gennemgået rådighedsreglerne på et personalemøde.

 

4.     Meddelelser fra kontaktpersonen

Orientering

5.     Meddelelser fra kirkeværgen

Orientering

 

6.     De ni læsninger

Der bliver intet arrangement efter ”De ni læsninger” i år.

 

Der bliver spisning efter Sankt Mortens gudstjenesten den 8. november kl. 16.30.

Marie og Tine står for maden.

Der dækkes bord i forsamlingshuset kl. 12.00. Johanne Sloth, Hanne, Birgitte, Birthe og Bent hjælper.

 

7.     Valg

 

Opstillingsmødet den 15. september forberedes

Karin laver stemmesedler, Hanne noterer navne på tavlen, Karin sørger for kager, Johanne Sloth laver kaffe.

 

8.     Omstrukturering (Lukket punkt)

                                  

 

Onsdag den 12. august 2020

Referat af menighedsrådsmøde

onsdag den 12. august 2020 kl. 19.00 i præstegården.

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2.     Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten blev gennemgået af Ellen Sørensen. Kvartalsrapporten blev derefter godkendt og underskrevet. Det blev vedtaget at udskyde momsbetalingen på ca. 66.000 til 31.3 2021, hvilket var en del af hjælpepakken vedtaget af Folketinget pga coronakrisen.

 

3.     Omstrukturering

Birgitte gennemgik situationen. Alle bliver utrygge under den uvisse økonomiske situation. Det blev besluttet at udskyde eventuelle beslutninger til budgetsamrådet har fundet sted. Der afholdes derfor et ekstra møde i menighedsrådet d. 19. august.

 

4.     Siden sidst

Intet

 

5.     Meddelelser fra formanden

Intet

 

6.     Meddelelser fra præsten

Høstgudstjeneste i Bjerreby d. 20. september og i Landet d. 27. september. Et halvt sognekor deltager ved begge gudstjenester.

Konfirmandudflugt d. 19. september, hvis coronaen er i ro og det rent praktisk er muligt.

Personalet arbejder på at udtænke modeller for de forskellige aktiviteter

 ( børnekor, babysalmesang, kirkelegestue) så vi kan være i gang selv om coronaen fortsætter.

Der vil i efteråret være fire konfirmandhold. 2 hold fra Tåsingeskolens Sundhøjafdeling, 1hold fra centerafdelingen ( hvortil der søges 5. procent midler) samt 1 hold minikonfirmander.

Efterårskirkebladet er under udarbejdelse.

 

7.     Meddelelser fra kontaktpersonen

Intet.

 

8.     Meddelelser fra kirkeværgen

Kirkeværgen orienterede om uopsættelige synsudsatte arbejder, der skal sættes i gang hurtigst muligt.

 

9.     Valg/orienteringsmøde

Hanne og Karin orienterede om orienteringsmødet d. 18. august.

 

10.  Sommermøde

Birthe Østermark tager smørrebrød med fra Christians madhus. Karin tager øl, vand og kager samt en pose kaffe med fra Brugsen

 

11.  Kirkeblad

Under udarbejdelse. Indlæg ønskes vedr. Valgmøde d. 15. september.

 

12. Udflugt med børnene

Hvis det kan lade sig gøre d. 19. september.

           Evt.

                                   

 

 

 

 

Tirsdag den 2. juni 2020

Referat af menighedsrådsmøde

tirsdag den 2. juni 2020 kl. 19.00 i præstegården.

Fraværende med afbud Michael Jensen

 

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 9, 10 og 11.

 

2.     Budget

Orientering om møde i provstiet. Gennemgang af budget 20-21. Der er uddelt skemaer til budgetønsker som skal godkendes på menighedsrådsmøde d. 8. juni.

Kvartalsrapport set og godkendt.

 

3.     Besparelser

Vi afventer møde i PU.

 

4.     Siden sidst

Intet

 

5.     Meddelelser fra formanden

Intet

 

6.     Meddelelser fra præsten

Gennemgang af nyt kirkeblad.

 

7.     Meddelelser fra kontaktpersonen

Intet

 

8.     Meddelelser fra kirkeværgen

Intet

 

9.     Flaglaget, Bjerreby

Pernille og Jacob er ene om arbejdet – flaglaget udvides med Erik Sloth og Birgitte Monrad Møller.

 

10. Procedure ved misligholdte gravsteder og manglende betaling af pasning.

Godkendelse af rykkerbreve 1) manglende betaling 2) manglende vedligeholdelse af gravsteder man selv passer.

 

11. Datoer for kommende møder

Onsdag d. 12. august, torsdag d. 10 september, tirsdag d. 20 oktober, tirsdag d. 24. november.

 

 

 

 

 

           

                                   

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmøde på mail april 2020.

Menighedsrådsmøde på mail april 2020.

1.     Godkendelse af dagsorden

Svar: Godkendt

 

2.     Kan regnskabet godkendes? Skriv evt. kommentarer.

Svar: Ja

 

3.     Skal vi tage et likviditetslån? Ellen anbefaler det.

Svar Ja, det er den eneste og bedste mulighed

 

4.     Besparelser

 

Punktet udskydes til næste møde, Ellen siger, det er forsvarligt og vi har behov for at tale rigtigt om det.

 

5.      Skal vi aflyse menighedsturen i år?

Svar. Ja, der er ingen anden mulighed – der er også kun 1 person der har meldt sig (inden coronakrisen)

 

6.     Skal bestilt kirkesangervikar have kompensation?

 

Vikaren var bestilt inden nedlukningen til søndag den 22. marts, hun ville normalt skulle have 591,24 kr. for tjenesten.

Svar Ja – det er rimeligt

 

7.     Meddelelser fra formanden

Da jeg hvis alt går efter planen rejser til USA den 2. maj og er i Bjerreby igen den 3. juni, vil jeg foreslå at det planlagte møde den 27. maj udskydes til fredag den 5. juni kl. 19.00 i præstegården.

Vi er der så alle sammen, når budgettet skal behandles og punktet besparelser skal behandles.

Svar: Fint

 

8.     Er det i orden med ændringen af mødedato til den 5. juni?

Svar Ja.

 

9.     Meddelelser fra præsten

Svar. Vi venter på besked om oplukning også hos os. Jeg synes, at det tyder på at vi kan have vores juni konfirmationer – d. 14 i Bjerreby ( 2 hold) og d. 21 i Landet.

 

10. Meddelelser fra kontaktpersonen

De ansatte som havde ferie eller feriefridage til overflytning, er blevet pålagt at holde dagene her i april ifølge vejledningen fra provsten (Den er på dappen)

 

11. Meddelelser fra kirkeværgen

                 

 

 

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00

Referat af menighedsrådsmøde

torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00 i præstegården.

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2.     Siden sidst

Gudstjenester uden organistvikar

I marts  d. 8 , d. 16. samt d. 29. begynder gudstjenester uden organist for at spare vikarudgifter.

Orientering om liturgimøde. Vi har vedtaget at lave en udtalelse vedr. liturgien. Udtalelsen skal være indsendt 1. september.

Der skal laves en folder til kirken, der beskriver gudstjenestens forløb.

Møde med provsten er fastsat til mandag d. 16. marts kl. 10.00. Vi begynder i Landet kirke, dernæst Bjerreby kirke og sidst frokost i præstegården.

Orientering om ny udgave af hjemmesiden.

 

3.     Meddelelser fra formanden

Tilmelding til budgetsamråd den 25. marts. Følgende deltager: Johanne, Birgitte, Karin og Birthe.

Birgitte deltager i formandsmødet d. 9. marts på Provstekontoret.

Valgbestyrelsen, som består af Karin og Hanne, sørger for offentliggørelse af valgmødet d. 12. maj – offentliggørelsen skal finde sted senest 3 uger før. Karin laver oplæg til valgmødeplakater.

 

4.     Meddelelser fra præsten

Der arbejdes på varmestyringen i Bjerreby kirke.

Det nye kirkeblad blev gennemgået.

 

5.     Meddelelser fra kontaktpersonen

Intet

 

6.     Meddelelser fra kirkeværge

Der arbejdes med forpagtningskontrakterne.

Døren i graverbygningen i Bjerreby er lavet. Marie maler døren og vinduer i graverbygning.

Hoveddøren i Bjerreby kirke skal sættes på syn.

Det blev besluttet at udsætte alle synsudsatte arbejder til tidligst 2021.

 

7.     Sundhedsforsikring

Der er utilfredshed med den nuværende sundhedsforsikring. Den er blevet dårligere efter at Tryg har skiftet underleverandør. Birgitte kontakter Tryg.

                                  

 

 

 

 

Tirsdag den 24. september 2019

Referat af menighedsrådsmøde

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00 i Præstegården.

Fraværende med afbud:  Michael Jensen.

 

1.     Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

2.     Siden sidst.

Karin orienterede om indhentning af tilbud til konfirmandkørsel.

 

3.     Meddelelser fra formanden.

Intet

 

4.     Meddelelser fra præsten.

Tirsdagsklubben er kommet godt fra start.

Minikonfirmander begynder i uge 40, de to konfirmandhold ved gudstjenesten søndag d. 29. sept. Og de fortsætter med morgentimer efter efterårsferien.

 

5.     Meddelelser fra kirkeværgen.

Varmekonsulenten besøger Bjerreby kirke d. 22. oktober

 

6.     Regnskabsfører ansættes, Karin betaler fremover regninger.

Menighedsrådet har ansat regnskabsføre Ellen Sørensen pr. 1. oktober. Menighedsrådets kasserer Karin Hansen og regnskabsfører Ellen Sørensen skal begge have fuldmagt til menighedsrådets konti.

 

7.     Revisionsprotokollatet.

Gennemgået og godkendt

 

8.     Evt.