Bjerreby-Landet pastorat, Tåsinge

Bjerreby og Landet kirkegårde.

 

 

 

DET TRADITIONELLE KISTEGRAVSTED

 

er omkranset af stedsegrønne hække.

Gravstedernes størrelse kan være fra 1 til 4 kistepladser. Gravminder og beplantning er efter de pårørendes ønske - i samråd med graveren og efter stedets tradition.

Der kan i kistegravsteder også nedsættes urner.

Et gravsted erhverves for en fredningsperiode på 25 år.

 

 

DET TRADITIONELLE URNEGRAVSTED

 

er omkranset af chaussésten eller lave hække.

Gravstederne måler ca. 100 x 100 cm. Der er i hvert urnegravsted plads til nedsættelse af 3 urner. Gravminder må være maksimum 40 cm. x 50 cm. Og beplantningen må være på maks. 60 cm. højt.

Et urnegravsted erhverves for en fredningsperiode på 10 år.

For begge gravstedstyper gælder, at renholdelse, plantning og evt. grandækning foretages af de pårørende selv.

Gravminder og beplantning skal holdes i en afstand på minimum 20 cm. til hækkene, og beplantning på urnegravsteder må ikke vokse ud over chausséstenene. Gravstederne skal fremstå i en acceptabel renholdt stand.

Har man ikke mulighed for selv at vedligeholde gravstedet, kan man lave aftale med graveren om at passe gravstedet mod betaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervelsen af et gravsted eller et urnegravsted er for folk, som er bosiddende i sognet eller med tilknytning hertil, vederlagsfrit.

 

 

For erhvervelsen af et gravsted eller et urnegravsted for folk, som ikke er medlemmer af folkekirken er prisen:

 

pr. kisteplads: 6.099,80 kr.

for et urnegravsted: 938,30 kr.

for urnegravsted i fællesplænen. 469,30 kr.

 

 

Når gravstedet udløber:

Efter udløb af fredningsperioden kan brugsperioden fornyes. Fornyelser kan kun ske for en minimumsperiode på 5 år. Der vil blive udsendt brev til gravstedsejeren når gravstedet udløber. Bemærk at tidligere aftaler også frafalder ved udløb og skal fornyes.

 

Fornyelse af et gravsted ud over fredningsperioden er gratis for medlemmer af folkekirken.

 

 

Fornyelse af et gravsted for folk, som ikke er medlemmer af folkekirken:

 

for 1 kisteplads pr. år: 304,99 kr.

for et urnegravsted pr. år: 93,03 kr.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNEGRAVSTED I PLÆNE MED MINDEPLADE

 

er en afdeling med græsplæne uden synlige gravstedsskel og med et ensartet præg.

Fredningsperioden for en gravplads er 10 år.

Mindepladen skal være 60 cm. x 40 cm. x 6 cm. Stentypen skal være 'rød Halmsted' med matsleben overflade og nedhuggede bogstaver. Der er i gravstedet plads til nedsættelse af 2 urner. Der må ikke sættes almindelige kirkegårdsvaser ved mindepladen, derimod kan der tilkøbes en eller to blomstervaser til nedgravning ved stenen. Anbringelse af mindeplade og nedgravning af vase foretages af kirkegården.

Der må lægges 1 fladt bundne buketter samt en dekoration til jul. Anden udsmykning må ikke foretages.
URNEALLÉEN (kun på Landet kirkegård)

 

Er en afdeling med formklippet bag-hæk af buksbom og bunddækkende beplantning af skovjordbær.

Fredningsperioden for er gravplads er 10 år.

Mindestenen må være maksimum 40 cm. x 40 cm. og stentypen skal være en marksten eller en upoleret, afrundet gravsten med indhugget skrift. Der er i gravstedet plads til nedsættelse af 2 urner.

Der må sættes buketter, blomsterløg, små sommerblomster, plantes små stenbedsplanter og lavt voksende kompakte planter, samt grandækkes.

 

For begge gravstedstyper opretter man en legataftale. Dette betyder at kirkegården står for al vedligeholdelse af gravstederne i hele fredningsperioden, og betaling herfor erlægges ved oprettelse af gravstedet.

 

 

For begge gravstedstyper er prisen:

for medlemmer af folkekirken: 4.170,80 kr.

 

Ønskes gravstedet fornyet ud over den første fredningsperiode er prisen:

 

for medlemmer af folkekirken pr. år: 417,08 kr.

 

For ikke medlemmer af folkekirken tillægges ekstra beløb for erhvervelse eller forlængelse for gravstedet (se priser ovenfor).

FÆLLESPLÆNEN

 

er en afdeling af urnegrave, hvor nedsættelse af urnen fortages af kirkegården uden deltagelse af pårørende, og hvor gravstedet forbliver ukendt og uden markering.

Fredningsperioden for en urne i fællesplæne er 10 år.

Der kan ikke reserveres pladser til efterlevende. Buketter og dekorationer lægges på fællesplænens brostensplads.

 

For erhvervelse af en plads i fællesplænen er prisen:

for medlemmer af folkekirken: 2.085,40 kr.

 

Der kan ikke foretages fornyelse af gravpladser i fællesplænen.

 

 

 

Årlige aftaler.

 

Har man ikke mulighed for selv at holde sit gravsted, kan man indgå en aftale med graveren om vedligeholdelse, som afregnes årligt.

 

Priser for årlige aftaler (2019):

 

Renhold    Forårs- og sommerblomster        Grandækning

1 kisteplads                677,74     333,40                                         417,08

2 kistepladser             1042,68    500,10                                         625,61

yderligere pladser +    208,54     166,70                                         208,54

urnegravsted               469,21     233,38                                         338,87

 

Årlige aftaler for renhold inkluderer fjernelse af ukrudt mm., visne buketter og udgåede planter. Algebehandling af gravminder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legataftaler.

 

Der kan også oprettes legataftaler for renhold, plantning af forårs- og sommerblomster og grandækning.

Et legat er en aftale med kirkegården om gravstedets vedligeholdelse i en aftalt periode, oftest i en hel fredningsperiode. Ved aftalens oprettelse indbetales det fulde beløb for den aftalte periode til Fyns Stift.

Renholdelsen inkluderer fjernelse af ukrudt mm., påfyldning af perlesten, beskæring af planter samt udskiftning af udgået eller forvokset beplantning. Opretning af skævheder på gravsted og gravminder samt algebehandling af sidstnævnte.

Priser for legataftaler for 1 fredningsperiode (her for en 25-årig fredningsperiode for kistegravsteder og 10 år for urner):

 

Renhold      Forårs- og sommerblomster      Grandækning

 

1 kisteplads.               16.943,50     8.335,00                                  10.427,00

2 kistepladser             26.067,00   12.367,50                                  15.640,25

yderligere pladser +   4.170,80       4.122,50                                    5.213,50

urnegravsted              4.692,10       2.333,80                                    3.388,70

 

 

De angivne priser for alle tilbud er fra 2019.

 

 

Urnenedsættelse.

Når graveren har modtaget urnen fra krematoriet, kontakter vi gravstedsejeren og aftaler et tidspunkt for urnenedsættelsen.

Aftaler kan laves i hverdage i tidsrummet 8.00- 15.00.

 

Graver Marie Gregersen                                                                 

Bjerreby kirke

Lundbyvej 2                                                                                                            

5700 Svendborg             

Tlf. 62 54 22 17                Mail: bjlaki@gmail.com  

Gravsten på kirkegårdene

Gravsten på kirkegårdene

Da vi er blevet pålagt at sørge for, at alle gravsten på kirkegårdene er sikre, vil vi inden for de næste par måneder gennemgå alle sten og informere de gravstedsejere, der skal foretage sig noget, pr. brev. De gravsteder, der har legat/Gias aftale vil ikke skulle foretage sig noget. Kirken vil sørge for disse. Stenene vil blive kontrolleret således, at alle sten over 60 cm. i højden skal kunne tåle et træk på 35 kg.

Hvis en gravsten eller et monument på et gravsted er usikkert, er det indehaveren af brugsrettens ansvar inden for 6 uger at sikre monumentet. I perioden indtil monumentet er sikret, skal det tydeligt markeres som usikkert, hvilket vil blive gjort med advarselsbånd.

Hvis indehaveren af brugsretten ikke får sikret monumentet inden for denne frist, sørger kirkegården for at monumentet lægges pænt ned med indskriften opad, hvilket sker på indehaveren af brugsrettens regning.

Med venlig hilsen Martine og Marie

Kirkegårdstakster

Bjerreby og Landet kirkegårde.

 

 

 

DET TRADITIONELLE KISTEGRAVSTED

 

er omkranset af stedsegrønne hække.

Gravstedernes størrelse kan være fra 1 til 4 kistepladser. Gravminder og beplantning er efter de pårørendes ønske - i samråd med graveren og efter stedets tradition.

Der kan i kistegravsteder også nedsættes urner.

Et gravsted erhverves for en fredningsperiode på 25 år.

 

 

DET TRADITIONELLE URNEGRAVSTED

 

er omkranset af chaussésten eller lave hække.

Gravstederne måler ca. 100 x 100 cm. Der er i hvert urnegravsted plads til nedsættelse af 3 urner. Gravminder må være maksimum 40 cm. x 50 cm. Og beplantningen må være på maks. 60 cm. højt.

Et urnegravsted erhverves for en fredningsperiode på 10 år.

For begge gravstedstyper gælder, at renholdelse, plantning og evt. grandækning foretages af de pårørende selv.

Gravminder og beplantning skal holdes i en afstand på minimum 20 cm. til hækkene, og beplantning på urnegravsteder må ikke vokse ud over chausséstenene. Gravstederne skal fremstå i en acceptabel renholdt stand.

Har man ikke mulighed for selv at vedligeholde gravstedet, kan man lave aftale med graveren om at passe gravstedet mod betaling.

 

Erhvervelsen af et gravsted eller et urnegravsted er for folk, som er bosiddende i sognet eller med tilknytning hertil, vederlagsfrit.

 

For erhvervelsen af et gravsted for folk, som er bosiddende udenfor sognet er prisen:

 

pr. kisteplads: 2.578,40 kr.

for et urnegravsted: 515 kr.

 

 

For erhvervelsen af et gravsted eller et urnegravsted for folk, som ikke er medlemmer af folkekirken er prisen:

 

pr. kisteplads: 6.033,40 kr.

for et urnegravsted: 928,10 kr.

for urnegravsted i fællesplænen. 464,20 kr.

 

Efter udløb af fredningsperioden kan brugsperioden fornyes. Fornyelser kan kun ske for en minimumsperiode på 5 år.

Fornyelse af et gravsted ud over fredningsperioden koster for medlemmer af folkekirken:

 

for 1 kisteplads pr. år: 128,92 kr.

for 2, 3 og 4 kistepladser pr. år: 257,84 kr.

for et urnegravsted pr. år: 51,56 kr.

 

Fornyelse af et gravsted for folk, som ikke er medlemmer af folkekirken:

 

for 1 kisteplads pr. år: 301,67 kr.

for et urnegravsted pr. år: 92,81 kr.

 

URNEGRAVSTED I PLÆNE MED MINDEPLADE

 

er en afdeling med græsplæne uden synlige gravstedsskel og med et ensartet præg.

Fredningsperioden for en gravplads er 10 år.

Mindepladen skal være 60 cm. x 40 cm. x 6 cm. Stentypen skal være 'rød Halmsted' med matsleben overflade og nedhuggede bogstaver. Der er i gravstedet plads til nedsættelse af 2 urner. Der må ikke sættes almindelige kirkegårdsvaser ved mindepladen, derimod kan der tilkøbes en eller to blomstervaser til nedgravning ved stenen. Anbringelse af mindeplade og nedgravning af vase foretages af kirkegården.

Der må lægges 1 fladt bundne buketter samt en dekoration til jul. Anden udsmykning må ikke foretages.
URNEALLÉEN ( kun på Landet kirkegård)

 

Er en afdeling med formklippet bag-hæk af buksbom og bunddækkende beplantning af skovjordbær.

Fredningsperioden for er gravplads er 10 år.

Mindestenen må være maksimum 40 cm. x 40 cm. og stentypen skal være en marksten eller en upoleret, afrundet gravsten med indhugget skrift. Der er i gravstedet plads til nedsættelse af 2 urner.

Der må sættes buketter, blomsterløg, små sommerblomster, plantes små stenbedsplanter og lavt voksende kompakte planter, samt grandækkes.

 

For begge gravstedstyper opretter man en legataftale. Dette betyder at kirkegården står for al vedligeholdelse af gravstederne i hele fredningsperioden, og betaling herfor erlægges ved oprettelse af gravstedet.

 

 

For begge gravstedstyper er prisen:

for medlemmer af folkekirken: 4.125,40 kr

 

Ønskes gravstedet fornyet ud over den første fredningsperiode er prisen:

For medlemmer af folkekirken pr. år: 412,54 kr.

 

 

FÆLLESPLÆNEN

 

er en afdeling af urnegrave, hvor nedsættelse af urnen fortages af kirkegården uden deltagelse af pårørende, og hvor gravstedet forbliver ukendt og uden markering.

Fredningsperioden for en urne i fællesplæne er 10 år.

Der kan ikke reserveres pladser til efterlevende. Buketter og dekorationer lægges på fællesplænens brostensplads.

 

For erhvervelse af en plads i fællesplænen er prisen:

for medlemmer af folkekirken: 2.062,70 kr.

for folk som ikke er medlem af folkekirken: 2.617,10 kr.

 

Der kan ikke foretages fornyelse af gravpladser i fællesplænen.

 

 

 

Årlige aftaler.

 

Har man ikke mulighed for selv at holde sit gravsted, kan man indgå en aftale med graveren om vedligeholdelse, som afregnes årligt.

 

Priser for årlige aftaler (2018):

 

Renhold    Forårs- og sommerblomster        Grandækning

1 kisteplads                670,37     329,80                                         412,54

2 kistepladser             1031,34    494,70                                         618,80

yderligere pladser +    206,27     164,90                                         206,27

urnegravsted               464,10     230,86                                         335,18

 

Årlige aftaler for renhold inkluderer fjernelse af ukrudt mm., visne buketter og udgåede planter. Algebehandling af gravminder.

 

Legataftaler.

 

Der kan også oprettes legataftaler for renhold, plantning af forårs- og sommerblomster og grandækning.

Et legat er en aftale med kirkegården om gravstedets vedligeholdelse i en aftalt periode, oftest i en hel fredningsperiode. Ved aftalens oprettelse indbetales det fulde beløb for den aftalte periode til Fyns Stift.

Renholdelsen inkluderer fjernelse af ukrudt mm., påfyldning af perlesten, beskæring af planter samt udskiftning af udgået eller forvokset beplantning. Opretning af skævheder på gravsted og gravminder samt algebehandling af sidstnævnte.

Priser for legataftaler for 1 fredningsperiode (her for en 25-årig fredningsperiode for kistegravsteder og 10 år for urner):

 

Renhold      Forårs- og sommerblomster      Grandækning

 

1 kisteplads.               16.759,25   8245                                          10.313,50

2 kistepladser             25.783,50   12.367,50                                  15.470,00

yderligere pladser +   4125,40      4122,50                                     4125,40

urnegravsted              4641,00      2.308,60                                    3.351,80

 

 

De angivne priser for alle tilbud er fra 2018.

 

Urnenedsættelse.

Når graveren har modtaget urnen fra krematoriet, kontakter vi gravstedsejeren og aftaler et tidspunkt for urnenedsættelsen.

 

cookie information